co nowego

Co nowego w wersji:

 

interCAD PL w.2.56 (01.08.2001)

Uwaga!
W nowej wersji programu dodano szereg nowych przycisków na paskach narzędzi. Aby nowe przyciski pojawiły się automatycznie na paskach narzędzi, należy wykonać program C:\interCAD\bin\icadCnf.exe i wybrać opcję "Paski narzędzi"/"Przywróć domyślne przyciski na paskach".

Nowe polecenia

INN - Inne narzędzia
Nowe polecenie oferujące 3 funkcje: uwidacznianie/ukrywanie rastrowych rysunków referencyjnych we wskazanych lokalizacjach oraz zliczanie pokrywających się składników.

MOR - Modyfikowanie rysunku
Nowe polecenie umożliwiające globalną wymianę wybranych pisaków oraz warstw wewnątrz wszystkich składników rysunku.

PIG - Wyświetlanie linii zgodnie z ich grubością
Nowe polecenie umożliwiające szybkie przełączanie stanu wyświetlania linii rysunkowych zgodnie z grubością przypisaną do pisaków.

TNI - Tnij składniki
Nowe polecenie umożliwiające przecięcie wskazanego składnika w dowolnym punkcie na dwie części. Przecięte fragmenty składników zachowują wszystkie swoje atrybuty i fakt przynależenia do obiektów.

WOB - Włączanie lub wyłączanie wyróżniania obiektów
Nowe polecenie umożliwiające włączanie/wyłączanie wyróżniania obiektów we wszystkich rysunkach wszystkich otwartych dokumentów.

Polecenia rozbudowane lub zmienione

ATN - Narzędzia pomocnicze do atrybutów
Dodano nową opcję "Wyłącz atrybut wyróżniania". Opcja umożliwia wyłączenie statusu "wyróżnienia" we wszystkich obiektach aktywnego dokumentu.
Dodano opcję - "Usuń atrybuty obiektów globalnie". Funkcja umożliwia podanie nazwy atrybutu, który powinien zostać usunięty ze WSZYSTKICH obiektów znajdujących się na aktywnym rysunku. Specyfikacja nazwy dopuszcza stosowanie znaków globalnych * i ?.

ATO - Wyświetlanie atrybutów obiektów
Dodano możliwość definiowania dialogów DLM.

DRS - Ustawienia drukarki
Przebudowano całkowicie okno dialogowe, usprawniono obsługę poszczególnych parametrów.

EDY - Edytowanie parametrów składników
Dodano obsługę dwóch nowych właściwości punktów konstrukcyjnych: kształtu i rozmiaru.

FLT - Filtrowanie składników
Dodano przyciski umożliwiające szybkie włączenie i wyłączenie aktywności wszystkich typów składników.
Odwrócono znaczenie pól wyboru. Obecnie zaznaczone pola oznaczają aktywne składniki, zaś niezaznaczone - nieaktywne.
Dodano możliwość ustawiania filtru w trybie pasywnym np.
FLT(t1="++,-ODC,-KRE", t2="++,-2,-5")

GMO - Wczytanie opcji do Graficznego Menu Użytkownika
Pliki menu poszukiwane są obecnie domyślnie wewnątrz folderu, z którego zostało wczytane ostatnie graficzne menu.

GMU - Wczytanie głównego Graficznego Menu Użytkownika
Parametr 'nazwa' dopuszcza specyfikację ścieżki skąd menu ma być wczytane (dotychczas akceptowało jedynie nazwę, plik menu czytało ze skonfigurowanej lokalizacji).

KAS - Usuwanie składników i obiektów
Dodano nowe opcje do menu lokalnego:
- Wykonaj dla wszystkich 'widocznych'.
- Wykonaj dla wszystkich 'niewidocznych'.

Tryb pasywny - dodano nowe parametry trybu: WIDOCZNE, NIEWIDOCZNE.

KRE - Kreskowanie obszarów
Dodano funkcję umożliwiającą mierzenie pola powierzchni, obwodu oraz środka ciężkości uprzednio zdefiniowanego obszaru.

Dodano opcję umożliwiającą usunięcie definicji wskazanego obszaru.
Polecenie otrzymało nowy obraz przycisku.

MDR - Monitorowanie danych rysunku
Rozbudowano wyświetlanie informacji o wymiarowaniach o typ oraz etykietę.

OBS - Definiowanie obszaru zamkniętego (konturu)
Dodano nową opcję w lokalnym menu umożliwiającą zmierzenie pola powierzchni, obwodu oraz środka ciężkości dowolnego zamkniętego obszaru. Wykonanie polecenia nie powoduje zdefiniowania obszaru na stałe.

Dodano nowy parametr trybu pasywnego, wid=0|1, wyłączający lub włączający okno dialogowe informujące o zmierzonej powierzchni, środku ciężkości i obwodzie wskazywanego obszaru.

OBW - Wczytanie obiektu z dysku
Dodano nowy parametr 'symbol'. Parametr umożliwia rozbijanie wewnętrznych obiektów wczytywanego obiektu.

OPC - Opcje (konfigurowanie programu)
Zakładka "Inne" - nowe pola wyboru:
- "Zachowaj format W2D podczas zapisywania".
- "Zaznacz nowe atrybuty do zapisu jako TXN w formacie W2D"
- Możliwość skonfigurowania aktywnych jednostek oraz wyświetlanej liczby miejsc po przecinku.

OS2 - Kreślenie okręgu stycznego do 2 składników
Polecenie uwzględnia obszary o odmiennej skali.

PKT - Wstawianie punktów konstrukcyjnych
Dodano możliwość wstawiania punktów konstrukcyjnych o odmiennych kształtach. Zaimplementowano następujące kształty:
standardowy romb, cienka gwiazdka, gruba gwiazdka, okrąg, kwadrat, szachownica, diament, latawiec, koperta, notatka, notatka "tak", słoneczko, pierścień.

Punkty konstrukcyjne o kształtach innych niż standardowy są drukowane.

Dodano nowe parametry w trybie pasywnym: symbol, rozmiar, pytanie o stan zapisywalności punktu.

POK - Przypisanie aktualnych atrybutów do wybranego składnika
Dodano nowe opcje do menu lokalnego:
- Wykonaj dla wszystkich 'widocznych'.
- Wykonaj dla wszystkich 'niewidocznych'.

Tryb pasywny - dodano nowe parametry trybu: WIDOCZNE, NIEWIDOCZNE.

POL - Wykonanie ciągu poleceń
Zwiększono maksymalną długość wpisywanego ciągu poleceń z 40 do 1024 znaków.

SAT - Wyszukiwanie tekstów lub obiektów z podanymi atrybutami
Dodano możliwość wyróżniania wielu obiektów, a także zachowania wyróżnienia po zakończeniu polecenia.

SCH - Obsługa schowka
Przed skopiowaniem do schowka wszystkie zaznaczone $teksty są rozwijane.
Tryb pasywny - umożliwiono uproszczone wywołanie SCH(opt=2).

TEN - Narzędzia pomocnicze do tekstów
Dodano nową opcję - "Dodaj i umieść tekst dynamicznie". Opcja ta może być również wywołana w trybie pasywnym, np. TEN(opcja=4,tekst="Tyć albo nie tyć")

TMU - Uaktywnienie Tekstowego Menu Użytkownika
Polecenie dopuszcza parametr 'nazwa'. Nazwa może być pełną ścieżką dostępu do menu, np. TMU(n="C:\Zasoby\Menu\MojeMenu.mnu"), może pomijać rozszerzenie '.mnu' lub specyfikować jedynie nazwę menu, które powinno zostać wczytane ze skonfigurowanej lokalizacji.

WID - Menedżer widoków
Dodano możliwość zdefiniowania widoku standardowego na rysunek. Jeżeli jakiś widok nazywa się "Standard", polecenie PEL (zmieść pełny format rysunku w oknie) pokazuje okno zdefiniowane przez ten widok. Podobnie wczytywane rysunki wyświetlane są wstępnie w standardowym widoku.

WYC - Wycinanie fragmentów składników
Usprawniono działanie polecenia. Umożliwiono wycinanie fragmentów stycznych łuków.

WYD - Wydłużanie lub skracanie składników
Umożliwiono wydłużanie składników należących do jednoskładnikowych obiektów.

WYM - Wymiarowanie
Zaimplementowano nową metodę automatycznego wymiarowania długości odcinków - automatyczne rozpoznanie punktów końcowych odcinka i ustalenie kąta wymiarowania równolegle do odcinka.

Dodano nową funkcję w wymiarowaniu liniowym - automatycznie centrowane etykiety.

Lokalne menu tworzenia/poprawiania wymiarowania liniowego na etapie ustawiania pozycji etykiety zawiera nową opcję umożliwiającą przełączanie trybu centrowania wymiarowania.

Lokalne menu tworzenia/poprawiania wymiarowania na etapie ustawiania pozycji etykiety zawiera nową opcję umożliwiającą cykliczne przełączanie symbolu wymiarowania.

WYN - Narzędzia pomocnicze do wymiarowania
W opcji umożliwiającej zmianę wysokości liczb wymiarowych pomija się odnośniki i symbole spawania.

ZBI - Łączenie składników w obiekty
Dodano możliwość wyboru opcji menu poprzez parametry polecenia [,i=1..3]

Dodano nową funkcję - zamknij okno, pozostaw składniki zaznaczone.

Usunięto zbędne polecenie tworzenia grup.

Usunięto zbędne wyświetlanie liczby składników w grupach.

ZMI - Zmiana atrybutów fragmentów składników
Usprawniono działanie polecenia. Umożliwiono zmianę atrybutów fragmentów stycznych łuków.

ZOM - Powiększanie/pomniejszanie rysunku wokół kursora
Naprawiono obsługę zmiany trybu powiększania przy pomocy klawisza <Shift>.

Odpowiednia opcja w lokalnym menu polecenia umożliwia przełączanie między oboma stanami bez korzystania z klawiatury.

Usprawniono pokazywanie trybu powiększania/pomniejszania za pomocą wizerunku kursora ze znaczkiem "+" lub "-".

Zmiany w interfejsie automatyzacji OLE

Nowa kolekcja Automatyzacji "ReferenceDrawings"
Metody:
Add - dodanie nowego wektorowego rysunku referencyjnego
AddRaster - dodanie nowego rastrowego (bitmapa) rysunku referencyjnego
Item - dostęp do dowolnego rysunku referencyjnego
Remove - - usunięcie jednego z rysunków referencyjnych

Właściwości:
Application - obiekt "wellCAM.interCAD.Application"
Count - liczba zdefiniowanych rysunków referencyjnych
Parent - obiekt "wellCAM.interCAD.Document

Nowy obiekt Automatyzacji "ReferenceDrawing"
Metody:
GetOrigin - pobranie współrzędnych punktu orientacyjnego rysunku referencyjnego
GetSize - pobranie rozmiaru obszaru (w milimetrach) zajmowanego przez rastrowy rysunek referencyjny
SetOrigin - zdefiniowanie współrzędnych punktu orientacyjnego rysunku referencyjnego
SetSize - ustalenie rozmiaru obszaru (w milimetrach) zajmowanego przez rastrowy rysunek referencyjny

Właściwości:
Active - stan aktywności rysunku referencyjnego
Application - obiekt "wellCAM.interCAD.Application
FullName - pełna nazwa pliku z dokumentem, łącznie ze ścieżką dostępu
IsBitmap - informacja czy dany rysunek referencyjny jest typu rastrowego (bitmapa)
Name - nazwa pliku dokumentu, bez ścieżki dostępu
Parent - obiekt "wellCAM.interCAD.ReferenceDrawings
Path - ścieżka dostępu do pliku z dokumentem
SnappablePoints - stan przyciągania do punktów charakterystycznych rysunku referencyjnego
Visible - stan widoczności rysunku referencyjnego

Nowy obiekt Automatyzacji "Hatching"
Metody:
CalcArea - oblicz pole powierzchni i obwód

Właściwości:
Angle - kąt kreskowania
Distance - odstęp pomiędzy liniami
Offset - przesunięcie pierwszej linii
Type - typ kreskowania
Outline - obwód obszaru
Area - pole powierzchni obszaru

Zmiany w obiekcie Automatyzacji "Application"
Metody:
ActiveCommand - zwraca trzyliterowy skrót nazwy aktywnego polecenia
ExposureCancel - wyłączenie atrybutu "wyróżniony" ze wszystkich obiektów
GetPrgSettingString - odczytanie wartości jednego z tekstowych parametrów programu
GetVersionString - zwraca numer wersji programu interCAD
ObjectExposureTyp - ustawia sposób wyróżniania obiektów
SetDefaultFilePath - zdefiniowanie domyślnej ścieżki dostępu do rysunków
SetPrgSettingString - nadanie nowej wartości jednemu z tekstowych parametrów programu.
TerminateCommand - kończy ewentualne aktywne polecenie

Właściwości:
Decimals - liczba miejsc po przecinku używanych do wyświetlania współrzędnych
SerialNumber - numer seryjny zabezpieczenia sprzętowego, np. "12305891"
Units - nazwa aktywnej jednostki, jednej z "mm", "cm", "dm", "m", "km"

Zmiany w kolekcji Automatyzacji "Documents"
Metody:
New - utworzenie nowego dokumentu bazującego na podanej formatce

Zmiany w obiekcie Automatyzacji "Document"
Metody:
Close - zamyka dokument
ExposureCancel - usunięcie stanu "wyróżnienia" ze wszystkich obiektów danego dokumentu.
ExposureStart - wznowienie tymczasowo zatrzymanego "wyróżnienie" obiektów
ExposureStop - tymczasowe wstrzymanie "wyróżniania" obiektów
SaveAsFormat - zapisanie dokumentu w formacie .ICW lub .W2D.

Właściwości:
Application - obiekt "wellCAM.interCAD.Application"
Parent - obiekt "wellCAM.interCAD.Documents"
ReferenceDrawings - obiekt ReferenceDrawings

Zmiany w obiekcie Automatyzacji "Drawing"
Metody:
AddChainOfLines - szybkie dodanie łamanej składającej się z dowolnej liczby odcinków
AddLines - szybkie dodanie dowolnej liczby dowolnych odcinków
AddQuadrangle - szybkie dodanie czterech odcinków tworzących czworobok
GetEttObjectIndex - numer indeksu obiektu, do którego należy podany składnik
GetPickedEntityID - numer identyfikacyjny ostatniego wskazanego przez użytkownika składnika
GetPickedPoint - współrzędne ostatniego wskazanego przez użytkownika punktu
GetPrintArea - informacja o położeniu i aktywności ramki obszaru do drukowania
RemoveAllObjectsAttributes - szybkie usunięcie wybranych atrybutów z wszystkich obiektów
RemoveDrawingAttribute - szybkie usunięcie wybranych atrybutów z rysunku
RemoveObjectAttribute - szybkie usunięcie wybranych atrybutów z obiektu
SetPrintArea - definiowanie ramki obszaru do drukowania
ZoomObject ustalenie takiego położenia i powiększenia rysunku, aby w oknie był w pełni widoczny podany obiekt

Właściwości:
PrintAreaActive - stan aktywności ramki obszaru wydruku

Zmiany w obiekcie Automatyzacji "Object"
Metody:
SetExposureDirect - ustawienie atrybutu "wyróżnienia" dla danego obiektu
Zoom - ustalenie takiego położenia i powiększenia rysunku, aby w obiekt był w pełni widoczny w oknie

Właściwości:
Exposed - stan atrybutu "wyróżniania" obiektu

Zmiany w kolekcji Automatyzacji "Entities"
Metody:
FindEntity - znalezienie składnika posiadającego określony typ, pisak i warstwę

Zmiany w obiekcie Automatyzacji "Entity"
Metody:
ObjectIndex - numer indeksu obiektu, do którego należy dany składnik
GetBoundingRect - pobranie współrzędnych prostokąta otaczającego składnik

Właściwości:
Savable - stan zapisywalności składnika

Zmiany w obiekcie Automatyzacji "Circle"
Właściwości:
Length - długość łuku / obwód okręgu

Inne zmiany w Automatyzacji
Usprawniono lub rozszerzono działanie następujących metod:
Entities.Remove, Document.SaveAs, Document.Save, Drawing.SetFontParameters, Drawing.SetDrawingAttribute, Drawing.SetObjectAttribute

Usprawniono lub rozszerzono korzystanie z następujących właściwości:
Document.Name, Document.Path, Document.FullName

Zmiany w interfejsie użytkownika

Inne zmiany

 


welllogo03.gif (164 bytes) Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2003