co nowego

Co nowego w wersji:

 

interCAD PL w.2.60 (26.08.2002)

W wersji 2.60.00.120 programu interCAD PL wprowadzono następujące zmiany w stosunku do wersji 2.57:

Polecenia rozbudowane lub zmienione

DRU - Drukowanie aktualnego rysunku
- Dodano możliwość drukowania referencyjnych rysunków rastrowych (drukowanie wymaga nowego modułu iCADRaster.dll 2.x)
- Rozszerzono możliwości drukowania wektorowych rysunków referencyjnych (por. polecenie REF)

KOP - Kopiowanie składników i obiektów
Usunięto automatyczne przekształcanie $tekstów w teksty stałe podczas kopiowania (dotyczy $tekstów związanych z obiektami wielopoziomowymi).

ODC - Kreślenie odcinków
- Polecenie nie uaktywnia ostatniego kąta kreślenia i trybu prostopadłego - zawsze startuje w trybie swobodnym lub określonym przez parametry wywołania.
- Polecenie zapisuje do rejestrów parametr OSTATNIA.LICZBA.

OBW - Wczytanie obiektu z dysku
- Usprawniono metodę dopasowywania pisaków znalezionych w dodawanych rysunkach. Obecnie, o ile jest to możliwe, program stara się zachowywać indeksy wczytywanych pisaków.
- Usunięto automatyczne przekształcanie tekstów poprzedzonych znakiem dolara (tzw. $tekstów) w teksty stałe podczas wczytywania obiektów z dysku oraz kopiowania (dotyczy $tekstów związanych z obiektami wielopoziomowymi).

PKC - Wstawianie punktów charakterystycznych składników
Dodano lokalne menu z wyborem:
    "Wstaw wszystkie punkty" (klawisz 'W')
    "Wstaw punkty środkowe" (klawisz 'S')

RYW - Wczytanie istniejącego rysunku z dysku
Przyspieszono wczytywanie rysunków w formacie ICW. Dla dużych rysunków zawierających kilkaset tysięcy składników oraz kilka lub kilkadziesiąt tysięcy obiektów szybkość wczytywania rysunku wzrosła blisko czterokrotnie. Ze względu na optymalizację szybkość wczytywania poszczególnych fragmentów rysunku jest zmienna - przy dużych rysunkach może nastąpić zjawisko pozornego zatrzymania się procesu wczytywania (wskaźnik optyczny zatrzymuje się na chwilę, czasem na kilka sekund). "Zatrzymanie" jest tylko pozorne (optyczne). W rzeczywistości rysunek jest wczytywany ciągle.

REF - Rysunki referencyjne
- Dotychczasowe ustawienia kolorów wyświetlania wektorowych rysunków referencyjnych rozszerzono również na drukowanie tych rysunków na drukarkach kolorowych. Obecnie referencyjne rysunki wektorowe mogą być drukowane w kolorach zdefiniowanych przez użytkownika. 
- Dodano możliwość drukowania referencyjnych rysunków rastrowych (drukowanie wymaga nowego modułu iCADRaster.dll 2.x)
- Założono, że tłem referencyjnego rysunku rastrowego w czasie wydruku jest zawsze kolor biały niezależnie od ustawień tła okna z dokumentem.

RET - Retusz rysunku
Naprawiono funkcję "3 - Usuń niewidoczne składniki", niepoprawnie działającą na dużych rysunkach

RYD - Dołączenie rysunku z dysku do aktualnego rysunku
Usprawniono metodę dopasowywania pisaków znalezionych w dodawanych rysunkach. Obecnie, o ile jest to możliwe, program stara się zachowywać indeksy wczytywanych pisaków.

WYM - Wymiarowanie
- Zmodyfikowano polecenie w ten sposób, że startuje ono zawsze w trybie bez symbolu. Natomiast w trakcie działania polecenie zachowuje ostatnio użyty symbol bez konieczności każdorazowego wyboru symbolu z listy.
- W oknie dialogowym z listą ostatnio użytych odchyłek uaktywniono przycisk [Bez odchyłek].
- Opisy symboli pobierane są teraz z pliku z komunikatami.
- Wymiarowanie połówkowe korzysta teraz z pola "symbol" do przechowywania symbolu średnicy.

TEN - Narzędzia pomocnicze do tekstów
- Dodano nową funkcję "Rozwijaj teksty specjalne". Funkcja umożliwia zamianę tekstów specjalnych rozpoczynających się od znaków dolara ($) i procentu (%) na ich rozwinięcia (czyli na teksty które są wyświetlane). Oznacza to, że odwołania do atrybutów lub słowników zamieniane są na wyniki tych odwołań. Można podać wzorzec dla tekstów, które mają być rozwinięte. Funkcja sprawdza wszystkie teksty rysunku.
- Rozszerzono polecenie tak aby obsługiwało również teksty znajdujące się wewnątrz obiektów wielopoziomowych.
- Dokument zaznaczany jest jako zmodyfikowany, jeżeli w wyniku działania polecenia zmodyfikowano jakikolwiek tekst. W poprzednich wersjach programu modyfikacje treści tekstu za pomocą polecenia TEN nie były traktowane jako modyfikacje rysunków.

TEX - Kreślenie tekstów
- Rozszerzono obsługę wyświetlania testów ze znakiem dolara. Teksty ze znakiem dolara (w skrócie: $teksty) mogą obecnie występować w dowolnym miejscu tekstu. $teksty mogą być łączone ze sobą, mogą być też separowane od zwykłego tekstu za pomocą nawiasów klamrowych "{ }".
- Dodano dodatkową możliwość włączenia wyświetlania definicji tekstów ze znakiem dolara (tzw. $teksty). Jeżeli w trakcie odświeżania rysunku przyciśnięte są jednocześnie klawisze <Ctrl> i <Shift>, "$teksty" wyświetlane są w postaci nie rozwiniętej.
- Sprecyzowano wymogi składniowe tekstów ze znakiem dolara. Nazwy atrybutów stosowanych w tekstach ze znakiem dolara mogą zawierać jedynie litery, cyfry oraz znak podkreślenia '_'.

Zmiany w interfejsie automatyzacji OLE

Zmiany w obiekcie Automatyzacji "Document"
Naprawiono błąd w metodach automatyzacji SaveAs() oraz SaveAsFormat() polegający na pozostawianiu blokady oryginalnych plików rysunkowych i zaniechania blokady nowych plików.

Zmiany w obiekcie Automatyzacji "Drawing"
Dodano nową metodę AdjustObjectsPenLevel(). Metoda umożliwia skorygowanie numeru pisaka i warstwy przypisanego do składnika typu "obiekt" poprzez nadanie mu pisaka i warstwy znalezionego w pierwszym składniku znalezionym w obiekcie. Metoda powinna być stosowana jedynie w przypadku rysunków, w których wszystkie składniki wchodzące w skład poszczególnych obiektów kreślone są tymi samymi atrybutami. Metoda zwraca informację o liczbie zmodyfikowanych obiektów.

 


welllogo03.gif (164 bytes) Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2003