co nowego

Co nowego w wersji:

 

interCAD PL w.2.62 (16.04.2003)

W wersji 2.62.00.136 programu interCAD PL wprowadzono następujące zmiany w stosunku do wersji 2.60:

Polecenia rozbudowane lub zmienione

ATO - Wyświetlanie atrybutów obiektów
Klawisze '<' i '>' umożliwiają przełączanie poziomu zagnieżdżenia obiektów, dla których będą wyświetlane lub modyfikowane atrybuty.

Klawisz <Tab> umożliwia uaktywnienie okna z listą atrybutów bez konieczności przemieszczania kursora, co mogłoby powodować utratę powiązania z aktualnie wskazywanym obiektem.

Umożliwiono zmienianie rozmiarów okna dialogowego z listą atrybutów. W celu zmiany rozmiaru okna wystarczy przeciągnąć prawy, dolny narożnik okna w nowe miejsce.

Atrybuty automatyczne (identyfikator obiektu, punkt orientacyjny, kąt względny i kąt absolutny) wyświetlane są obecnie na pasku stanu (w wersjach poprzednich były wyświetlane jako atrybuty o nazwach zaczynających się od znaku gwiazdki "*").

DOB - Informacje z bazy danych (o obiektach)
Polecenie posiada standardowe lokalne menu umożliwiające przerwanie polecenia, wpisanie współrzędnych lub wybór innego polecenia.

EDY - Edytowanie parametrów składników
Dodano wyświetlanie w nagłówku okna informacyjnego tekstu "(WI)" dla składników wirtualnych (nie zapisywanych z rysunkiem). Przykładem składnika wirtualnego jest punkt konstrukcyjny wyznaczający środek ciężkości wstawiany podczas dokonywania pomiaru powierzchni.

KRE - Kreskowanie obszarów
Dla opcji "Oblicz pole powierzchni zdefiniowanego obszaru" dodano nowy parametr trybu pasywnego, "wid=0", wyłączający lub włączający okno dialogowe informujące o zmierzonej powierzchni, środku ciężkości i obwodzie wskazywanego obszaru.
Przykład: KRE(opcja=2,wid=0)

Dodano również nowe metody automatyzacji związane z kreskowaniem (ich opis zamieszczono w sekcji "Zmiany w interfejsie automatyzacji OLE")

MOR - Modyfikowanie rysunku
dodano możliwość wywołania w trybie pasywnym wybranej opcji menu.
Przykład:
MOR(opt=1)
MOR(opcja=2)

PKT - Wstawianie punktów konstrukcyjnych
Dodano nowy kształt punktu konstrukcyjnego: punkt o indeksie 13 - "półokręgi."

RYW - Wczytanie istniejącego rysunku z dysku
Zmodyfikowano procedury konwersji rysunków W2D (oraz wczesnych wersji rysunków ICW), aby umożliwić bezproblemowe wczytywanie rysunków zawierających duże i/lub gęsto zakreskowane obszary.

Pasek stanu - Pasek stanu głównego okna programu
dopasowano szerokości pól pasku stanu do wartości wyświetlanych dynamicznie.

Inne zmiany i rozszerzenia
Dodano wsparcie dla aplikacji umożliwiających zarządzanie "pieczątkami" umieszczanymi na rysunkach podczas wydruku. Zawartość i położenie pieczątek może być definiowane przez użytkownika za pomocą specjalnych aplikacji. Uwaga! Programy (aplikacje) zarządzające "pieczątkami" dla rysunków interCAD PL nie wchodzą w skład podstawowego pakietu oprogramowania i są oferowane jako oddzielne pakiety.

Dodano wsparcie dla aplikacji umożliwiających zarządzanie uwypuklaniem obiektów. Uwypuklone obiekty są wyświetlane i drukowane w ten sposób, aby były łatwo odróżnialne od innych obiektów (za pomocą specjalnych kolorów i grubości linii) Obiekty uwypuklone mogą być wyświetlane przy użyciu pisaka określanego indywidualnie dla każdego z obiektów (możliwe jest ustawienie dowolnego koloru z palety RGB i grubości linii dla każdego obiektu oddzielnie). Uwypuklanie obiektów pozwala na przykład na wyróżnienie przebiegu określonej fragmentu uzbrojenia terenu na mapach elektronicznych (np. przebiegu kanalizacji, zasilania itp.). Uwaga! Programy (aplikacje) zarządzające "uwypuklaniem" obiektów nie wchodzą w skład podstawowego pakietu oprogramowania i są oferowane jako oddzielne pakiety.

Zmiany w interfejsie automatyzacji OLE

Zmiany w obiekcie Automatyzacji "Application"
Dodano nową właściwość TimersActive.

TimersActive umożliwia odczytanie / ustawienie wartości (typu "Boolean"). Pozwala na czasowe wyłączenie wykonywania okresowych akcji zarejestrowanych w pliku interCAD.ini, na przykład sporządzania kopii bezpieczeństwa. Podlega modyfikacji.
Uwaga! Aplikacje użytkownika powinny zawsze przywracać oryginalny stan właściwości TimersActive!

Zmiany w obiekcie Automatyzacji "Hatching" (kreskowanie)
Dodano trzy nowe metody: GetHatchingData(), SetHatchingData(), GetMeasuredData() oraz dwie nowe właściwości: WeightCenterPointX, WeightCenterPointY

WeightCenterPointX zwraca liczbę typu "Double", zawierającą współrzędną x środka ciężkości obszaru. Wymaga uprzedniego wykonania metody CalcArea(). Tylko do odczytu.
WeightCenterPointY zwraca liczbę typu "Double", zawierającą współrzędną y środka ciężkości obszaru. Wymaga uprzedniego wykonania metody CalcArea(). Tylko do odczytu.
GetHatchingData umożliwia pobranie parametrów kreskowania. Pobrane parametry zostaną przypisane do odpowiednich parametrów metody.

Składnia:

GetHatchingData(typ, kąt, odległość, przesunięcie)

gdzie:

"typ" - jest liczbą typu "Long" zawierającą typ kreskowania, 0, 1 lub 2 (odpowiada właściwości Type);

"kąt" - jest liczbą typu "Double", zawierającą kąt kreskowania w stopniach. (odpowiada właściwości Angle);

"odległość" - jest liczbą typu "Double" zawierającą odległość pomiędzy liniami kreskowania (odpowiada właściwości Distance);
"przesunięcie" - jest liczbą typu "Double", zawierającą wartość przesunięcia pierwszej linii kreskowania (odpowiada właściwości Offset).
SetHatchingData umożliwia ustawienia wybranych parametrów kreskowania.

Składnia:

SetHatchingData(typ, kąt, odległość, przesunięcie)

gdzie:

"typ" - jest liczbą typu "Long" zawierającą typ kreskowania, 0, 1 lub 2 (odpowiada właściwości Type);

"kąt" - jest liczbą typu "Double", zawierającą kąt kreskowania w stopniach. (odpowiada właściwości Angle);

"odległość" - jest liczbą typu "Double" zawierającą odległość pomiędzy liniami kreskowania (odpowiada właściwości Distance);
"przesunięcie" - jest liczbą typu "Double", zawierającą wartość przesunięcia pierwszej linii kreskowania (odpowiada właściwości Offset).
GetMeasuredData umożliwia pobranie parametrów zakreskowanego obszaru. Pobrane parametry zostaną przypisane do odpowiednich parametrów metody. Przed korzystaniem z tej metody należy jednokrotnie wywołać metodę CalcArea().

Składnia:

GetMeasuredData(obszar, obwód, Xsc, Ysc)

gdzie:

"obszar" - jest liczbą typu "Double" zawierającą wartość pola powierzchni obszaru w milimetrach kwadratowych (odpowiada właściwości Area);
"obwód" - jest liczbą typu "Double", zawierającą wartość obwodu obszaru w milimetrach (odpowiada właściwości Outline);
"Xsc" - jest liczbą typu "Double", zawierającą współrzędną x środka ciężkości obszaru (odpowiada właściwości WeightCenterPointX);
"Ysc" - jest liczbą typu "Double", zawierającą współrzędną y środka ciężkości obszaru (odpowiada właściwości WeightCenterPointX).

Zmiany w obiekcie Automatyzacji "Document"
Naprawiono metodę automatyzacji Activate(), która obecnie uwidacznia okno uaktywnianego dokumentu.


welllogo03.gif (164 bytes) Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2003