automatyzacja pracy

 

 

Język interCAD Basic

Do tworzenia własnych narzędzi pomocniczych i złożonych rysunków parametrycznych służy w programie interCAD PL język programowania interCAD Basic. Składnia języka oparta jest na standardzie Visual Basic for Applications. Po opanowaniu podstawowych poleceń użytkownik jest w stanie komponować z nich pierwsze proste programy. Programy pisane w języku interCAD Basic mogą wykorzystywać większość poleceń dostępnych w programie interCAD PL, przekazując im parametry identyczne jak podczas kreślenia.

Przykład

Poniższe makro kreśli 10 poziomych odcinków w odstępie co 10 mm:

Sub Main
 Dim i As Integer
 Dim y As Double
 Dim Doc As Object
 Set Doc = Application.ActiveDocument
 For i = 1 To 10 'wykonaj 10 razy
  y = 10*(i+1) 'oblicz współrzędną Y
  Doc.Drawing.Addline 10, y, 100, y, -1, -1 'kreśl poziome odcinki
 Next i
End Sub

Język interCAD Basic ma dostęp praktycznie do wszystkich zasobów programu, oferując dodatkowo wiele atrakcyjnych rozszerzeń, takich jak:

i wiele, wiele innych.

Użytkownik pisze makra w wygodnym edytorze dostosowanym do tworzenia i testowania makr. Edytor ten oferuje pomoc kontekstową do elementów języka, koloryzowanie składni, wygodny edytor dialogów, możliwość pracy na wielu makrach jednocześnie. Specjalny moduł umożliwia testowanie i uruchamianie makr. Oferuje on między innymi wykonywanie krokowe makr, wstawanie pułapek, podglądanie i śledzenie wartości zmiennych, śledzenie stosu wywołań procedur i funkcji.

mcr_editor.gif (9018 bytes)

Język interCAD Basic jest narzędziem trudnym do przecenienia. Praktyka wykazała, że dzięki prostocie i wydajności interCAD Basic jest używany przez prawie wszystkich użytkowników.

Własne menu użytkownika

W przebudowie

W przebudowie...

 

Normy

nor_sample.gif (3717 bytes) Program interCAD PL, ma możliwość wykorzystania biblioteki normalii PN zrealizowanych zgodnie z zeszytami wydawanymi przez PKNMiJ oraz biblioteki norm DIN.

Biblioteki dla programu interCAD PL oferują grafikę z różnymi stopniami dokładności wykonania i pełną możliwość budowania oznaczenia (włącznie z np. własnościami mechanicznymi czy powłokami).

Korzystanie z norm jest bardzo szybkie i proste - polega na wybraniu właściwego elementu z menu i dobraniu jego parametrów. Element jest automatycznie opisywany kompletem informacji niezbędnych do budowania listy części i dokonywania analiz rysunków.

Normy zrealizowane są w programie interCAD PL w sposób maksymalnie otwarty, użytkownik może w prosty sposób dokonać w nich pewnych modyfikacji, na przykład dostosowując je do norm zakładowych.

W cenie programu interCAD PL zawartych jest kilka norm przykładowych.

 

Biblioteki symboli

Istnieje możliwość nabycia wybranych bibliotek symboli. Biblioteki te zawierają symbole z takich dziedzin, jak: elektrotechnika, pneumatyka, instalacje, technika komputerowa, i wielu innych. Niektóre z nich przedstawione zostały poniżej.

bib_ele.gif (3145 bytes) bib_ste.gif (3187 bytes)
bib_pne.gif (2812 bytes) bib_omo.gif (3767 bytes)

Automatyczne tłumaczenia, pliki słownikowe

Program interCAD PL pozwala na automatyczne tłumaczenie opisów i komentarzy występujących na rysunkach na różne języki. Daje to możliwość łatwego tworzenia projektów w różnych wersjach językowych. Do przetłumaczenia tekstów wystarcza tylko wybranie z menu nazwy nowego języka. Podczas tłumaczenia program posługuje się specjalnymi słownikami zawierającymi standardowe teksty i wyrażenia w różnych językach. Słowniki te mogą być samodzielnie rozszerzane, tworzone i modyfikowane przez użytkownika. Słowniki używane są również na przykład do łatwego umieszczania standardowych opisów, do tworzenia rysunków o charakterze poufnym, do tworzenia niektórych rodzajów list części.


welllogo03.gif (164 bytes) Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 24.03.98